Aktualności

13 marca 2019

EASTER EGG

I. Cele konkursu:
• Pogłębienie wiedzy dzieci na temat tradycji wielkanocnych w krajach anglojęzycznych.
• Wzbudzanie zainteresowania językiem obcym.
• Doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym.
• Umożliwienie dzieciom rozwijania wyobraźni oraz zdolności manualnych i artystycznych.


II. Wykonawców będzie oceniać jury, według następujących kryteriów:
zgodność z tematem (0--10pkt); poprawność językowa życzeń (0-10pkt); stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność formy (0-10pkt); staranność wykonania (0-10pkt); ogólne wrażenie artystyczne (0-10pkt).


III. Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach. Przedział wiekowy: klasy 0-III.
Konkurs polega na wykonaniu pisanki z życzeniami wielkanocnymi w języku angielskim. Tematem przewodnim jest „Easter Egg” – „Pisanka”. W swojej pracy należy umieścić krótkie życzenia wielkanocne w języku angielskim. Klasy 0 i klasy I mogą dostarczyć pracę z wklejonymi życzeniami, napisanymi przez rodzica lub kogoś z rodziny. Każdy uczestnik przygotowuje tylko jedną pracę. Praca powinna być samodzielna, a życzenia napisane własnoręcznie przez autora danej pracy (z wyłączeniem klas 0-I). Maksymalny format pracy to A4. Technika i dobór materiałów plastycznych jest dowolna (może to być kartka okolicznościowa lub np. pisanka styropianowa). Praca płaska lub przestrzenna. Uprzejmie prosimy o nie dostarczanie wydmuszek, jajek gotowanych, wyłącznie sztuczne. Praca powinna być wykonana w jak największym stopniu samodzielnie, bez doklejanych naklejek typu oczy, brokatowe naklejki, czy kupione gotowe elementy. Mile widziane prace z elementami kultury krajów anglojęzycznych.

Uczestnik dostarcza tylko jedną pracę nauczycielom języka angielskiego. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz klasą, do której uczęszcza (np. Jan Kowalski, klasa IA).  Prace niepodpisane będą zdyskwalifikowane.  Oceny prac dokonuje powołana w tym celu komisja – dwóch lub trzech nauczycieli języka angielskiego oraz nauczyciel plastyki lub techniki. Komisja wybierze po 3 prace (tj. I, II i III miejsce) z następującego przedziału wiekowego:
 

Klasy 0-I oraz II-III, a także 3 wyróżnienia ze wszystkich otrzymanych prac z klas 0-III). Łącznie 9 miejsc.


• Laureaci i osoby wyróżnione zostaną nagrodzeni dyplomem i upominkiem ufundowanym przez wydawnictwo Oxford oraz Pearson. Uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na opublikowanie zdjęcia swojej pracy, imienia i nazwiska oraz zajętego miejsca na stronie internetowej naszej szkoły, a także jako dekoracji na korytarzu szkolnym.


• Termin składania prac – do 12 kwietnia 2019r. włącznie (piątek). Uczestnik dostarcza pracę nauczycielom języka angielskiego.


IV. Wyniki konkursu:
• Wyniki zostaną ogłoszone między 29-30 kwietnia 2019r.


V. Postanowienia końcowe:
• Podstawowym warunkiem przyjęcia pracy na konkurs jest zamieszczenie w niej przez autora i życzeń wielkanocnych w j. angielskim lub w przypadku klas 0-I ewentualnie wklejonych życzeń napisanych np. przez rodzica oraz zgodność z tematem „Easter Egg” – „Pisanka”.
• Brak danych ucznia lub niezgodność z regulaminem dyskwalifikuje pracę.
• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
• Osoba kontaktowa: Anna Kozłowska (nauczyciel j.angielskiego).

 

Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego
w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Starych Babicach