Aktualności

14 marca 2018

GMINNY KONKURS ŚRODOWISKOWY

KONKURS ŚRODOWISKOWY ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH
Makulatury i telefonów komórkowych
w Gminie Stare Babice.

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu Środowiskowego Zbiórki Surowców Wtórnych jest operator odbioru odpadów komunalnych w gminie Stare Babice: firma Byś-Wojciech Byśkiniewicz we współpracy z Gminą Stare Babice. Konkurs odbędzie się na terenie gminy Stare Babice w terminie 15.03.2018 r. - 20.04.2018 r.

2. W konkursie uczestniczą dzieci z siedmiu publicznych placówek oświatowych, za zgodą rodziców i opiekunów prawnych.

3. Konkurs obejmuje oddzielną zbiórkę makulatury oraz zużytych telefonów komórkowych w dwóch kategoriach:
1) Kategoria I : szkoły podstawowe publiczne
2) Kategoria II : przedszkola publiczne

4. Zbiórka surowców wtórnych zostanie ogłoszona na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu i będzie się odbywać przez okres co najmniej 14-tu dni roboczych, w godzinach pracy placówek, w specjalnie oznaczonych kontenerach konkursowych.

5. W celu inwentaryzacji ilości zebranych surowców wtórnych, dyrektorzy placówek oświatowych objętych konkursem, na czas trwania konkursu wyznaczą jednego koordynatora lokalnego oraz co najmniej dwóch wolontariuszy.

6. Każdorazowe przyniesienie surowców wtórnych przez dziecko, jego rodzica lub opiekuna prawnego, zostanie odnotowane przez koordynatora lub wolontariusza na formularzu konkursowym zatwierdzonym i podpisanym przez dyrektora  placówki.

7. Ilość przyniesionych surowców wtórnych zostanie podliczona po zakończeniu konkursu i podana do publicznej wiadomości.

8. Organizator przyznaje nagrody rzeczowe za największą ilość surowców wtórnych liczoną w kilogramach makulatury oraz oddzielnie zużytych telefonów komórkowych, o wartości  2000, 1500 i 1000 zł: odpowiednio za zdobycie I, II i III-go miejsca dla szkół podstawowych w kategorii I i przedszkoli w kategorii II. Zwycięzcą zostanie szkoła i przedszkole, które zbierą największą ilość surowców wtórnych w przeliczeniu na jednego ucznia (wg wzoru: ilość zebranej makulatury/telefonów podzielona przez liczbę uczniów biorących udział w konkursie). Dodatkowo klasa z I kategorii i grupa z II kategorii, która zbierze najwięcej odpadów w ramach przedmiotowego konkursu, otrzymają możliwość bezpłatnej wizyty studialnej z przewodnikiem w sortowni odpadów komunalnych przy ul. Wólczyńskiej w Warszawie.

9. Organizator przyznaje nagrody rzeczowe dla dzieci w każdej z uczestniczących szkół podstawowych i w każdym przedszkolu o wartości co najmniej 100, 75 i 50 zł odpowiednio za zdobycie I, II i III-go miejsca indywidualnie w konkursie środowiskowym za największą ilość surowców wtórnych liczoną w kilogramach makulatury oraz oddzielnie zużytych telefonów komórkowych.

10. Organizator przyznaje dyplomy uczestnictwa dla wszystkich laureatów konkursu środowiskowego.

11. Przebieg konkursu:
Surowce wtórne makulatury oraz oddzielnie telefonów komórkowych będą zbierane zgodnie z następującymi standardami:
STANDARDY ZBIÓRKI  MAKULATURY
Do oznaczonych kontenerów na makulaturę będziemy przyjmować tylko suchą makulaturę: gazety, katalogi, prospekty, czasopisma ilustrowane, listy, papier do pisania,  zeszyty, książki, książki telefoniczne, torebki papierowe, papier pakowy, kartony, pudełka, tekturę.
Prawidłowo przygotowane do wyrzucenia opakowania powinny być zgniecione, aby zajmowały jak najmniej miejsca i nie tworzyły „sztucznego” przepełnienia pojemnika. Bardzo ważne jest, żeby makulatura nie była mokra – wilgotność to istotny parametr jej jakości.
Kategorycznie nie wrzucamy: kartonów po mleku i napojach, kartoników po soczkach, kalek oraz papieru przebitkowego, papieru termicznego i papieru do faksu, zabrudzonego lub tłustego papieru, artykułów i papierów higienicznych, celofanu, pieluch, podpasek, tapet, worków po cemencie
Makulaturę należy oddawać w postaci paczki związanej sznurkiem lub w kartonie w wyznaczonym miejscu, w taki sposób aby mogła zostać zważona.
STANDARDY ZBIÓRKI TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
Telefony komórkowe, przekazywane w ramach zbiórki, stają się własnością Organizatora w momencie umieszczenia telefonu komórkowego w odpowiednio oznakowanym pojemniku do zbiórki.
Oddający telefon komórkowy zobowiązany jest do usunięcia danych zapisanych w pamięci telefonu. Organizator zobowiązuje się do niewykorzystania w żadnej formie danych przekazanych w pamięci telefonów oraz do trwałego usunięcia takich danych, nie ponosi jednakże odpowiedzialności za użycie takich danych przez osoby trzecie, w przypadku gdy poza kontrolą Organizatora i bez jej zgody uzyskają one dostęp do takich danych.
Telefony i baterie należy deponować w oznaczonym pojemniku, po uprzednim zważeniu i odnotowaniu imienia i nazwiska uczestnika.

12.   Zbiórka surowców zostanie podsumowana w maju 2018 roku na spotkaniach ogólnoszkolnych lub ogólno przedszkolnych, na których zostaną wręczone nagrody.