Aktualności

04 maja 2019

KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU 

I   ORGANIZATOR

      Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych  Babicach;  koordynator – nauczycielka techniki Barbara Bogdanowicz-Wójcik

II  CELE KONKURSU

-   kształtowanie zainteresowań uczniów fotografią,
-   rozwijanie wyobraźni uczniów,                                                                                                       
-   uwrażliwianie ich na piękno przyrody i otaczającego świata,                                                        
-   kształtowanie umiejętności patrzenia na rzeczy „zwykłe” w sposób „niezwykły” i tym samym szukania ciekawych obiektów do fotografowania.


III  WARUNKI UCZESTNICTWA

-   każdy uczestnik może oddać 1 kolorowe zdjęcie, format A-4, papier błyszczący,
-   praca musi być wykonana telefonem komórkowym wyłącznie w obecności nauczyciela i w terminie przez niego podanym,
-   nagrodzone i wyróżnione prace wystawione będą: w naszej szkole w  maju i czerwcu, w Klubokawiarni „Pożyteczna” w Warszawie przy ul. Nowy Świat na przełomie czerwca  lipca, w Bibliotece Publicznej nr 14 w Warszawie przy ul. Młynarskiej w lipcu i sierpniu bieżącego roku,                                                                                                                                                                       

-  oprócz nagrodzonych prac, w szkolnej wystawie i w Klubokawiarni „Pożyteczna”, wezmą udział wszystkie zdjęcia, które wpłynęły na konkurs,                                                                                                                                                    -   każde zdjęcie należy „delikatnie” podpisać na odwrocie: imię, nazwisko dziecka, klasa i dostarczyć w podanym przez nauczyciela terminie razem ze zgodą rodziców/opiekunów ucznia na  jego udział w konkursie,                                                                                                                        
- prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

ADRESACI KONKURSU:

- chętni uczniowie klas IV-VII i VIII

TERMIN: druga połowa maja                                                                                                                                   

Prace należy złożyć do dnia 29.05.2019r.  u nauczyciela techniki. Rozstrzygnięcie konkursu w pierwszej połowie czerwca.

Podpisanie przez rodziców/opiekunów zgody na udział w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu i ich rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych uczestników.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez rodziców/opiekunów uczestników konkursu.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu  pozostają do dyspozycji organizatora.

UWAGA

Zdjęcia należy zachować na nośniku elektronicznym w celu ich ponownego przetworzenia, np. do wydania kalendarza.


Poniżej wzór zgody rodzica na udział dziecka w konkursie.


Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna     ................................................. kl. ........
w autorskim konkursie fotograficznym pt. „Pory roku - Wiosna” organizowanym na terenie szkoły przez nauczycielkę techniki - Barbarę Bogdanowicz-Wójcik. Zadaniem uczniów jest wykonanie jednego lub cyklu zdjęć własnym telefonem komórkowym w obecności nauczyciela i w terminie przez niego podanym.

Wystawa nagrodzonych prac z podaniem imienia i nazwiska dziecka uświetni jedną
z uroczystości szkolnych w połowie II semestru. Kolejne wystawy odbędą się
w Klubokawiarni „Pożyteczna” przy ulicy Nowy Świat 58 oraz w Bibliotece Publicznej nr 14 przy ulicy Młynarskiej 35a  w Warszawie.

…………………………………..
podpis rodzica/prawnego opiekuna