Aktualności

07 grudnia 2019

KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY "THE CHRISTMAS ELF"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM 2019
„THE CHRISTMAS ELF”

I. Cele konkursu:
• Pogłębienie wiedzy dzieci na temat tradycji bożonarodzeniowej w krajach anglojęzycznych.
• Wzbudzanie zainteresowania językiem obcym.
• Doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym.
• Kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych.
• Umożliwienie dzieciom rozwijania wyobraźni oraz zdolności manualnych i artystycznych.

II. Wykonawców będzie oceniać jury, według następujących kryteriów:
• zgodność z tematem (0-10pkt),
• poprawność językowa życzeń (0-10pkt),
• stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność formy (0-10pkt),
• staranność wykonania(0-10pkt),
• ogólne wrażenie artystyczne(0-10pkt).

III. Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach. Przedział wiekowy: klasy 0-III. Konkurs polega na wykonaniu na lekcji języka angielskiego „elfa” (pomocnika Świętego Mikołaja) zainspirowanego Świętami Bożego Narodzenia i umieszczeniu na swojej pracy życzeń świątecznych w języku angielskim. Życzenia można mieć przygotowane w domu, tak aby na lekcji samemu dopisać na swojej pracy. Klasy 0 i 1 mogą wkleić gotowe życzenia, napisane np. przez rodzica. Nauczyciel postara się też mieć gotowe życzenia w klasach 0-1 dla osób chętnych. Każdy uczestnik przygotowuje tylko jedną pracę. Życzenia należy napisać własnoręcznie (przez autora danej pracy, z wyłączeniem klas 0-1). Technika wykonywania pracy jest dowolna: płaska, przestrzenna. Wybór materiałów dowolny, bez gotowych elementów. Maksymalny rozmiar elfa to A4. Termin wykonania prac na lekcjach w dniach: 09-17.12.2019r. Konkretna data zostanie wyznaczona przez nauczyciela uczącego języka angielskiego. Uczniowie będą wykonywać pracę na lekcji. Tylko osoby chętne oddadzą swoją pracę na konkurs.
Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz klasą, do której uczęszcza (np. Jan Kowalski, klasa IA). Prace niepodpisane będą zdyskwalifikowane. Oceny prac dokonuje powołana w tym celu komisja – dwóch lub trzech nauczycieli języka angielskiego oraz nauczyciel plastyki/techniki. Komisja wybierze 3 prace z klas 0-I oraz 3 prace z klas II i III, a także 3 wyróżnienia ze wszystkich otrzymanych prac z klas 0-III. Łącznie 9 miejsc.

• Laureaci i osoby wyróżnione zostaną nagrodzeni dyplomem i upominkiem ufundowanym przez Radę Rodziców naszej szkoły oraz wydawnictwo Oxford i Pearson. Uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na opublikowanie swojej pracy, imienia i nazwiska oraz zajętego miejsca na stronie internetowej naszej szkoły.

IV. Wyniki konkursu:
• Wyniki zostaną ogłoszone do 19 grudnia 2019r.
• Rozdanie nagród odbędzie się 20 grudnia 2019r.

V. Postanowienia końcowe:
• Podstawowym warunkiem przyjęcia pracy pt. „The Christmas Elf” (Elf) na konkurs jest zamieszczenie w niej przez autora i życzeń bożonarodzeniowych w j. angielskim lub w przypadku klas 0 wklejonych życzeń napisanych np. przez rodzica.
• Brak danych lub niezgodność z regulaminem dyskwalifikuje pracę.
• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
• Osoba kontaktowa: Anna Kozłowska (nauczyciel j.angielskiego).