Aktualności

22 września 2019

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "A POSTCARD FROM..."

REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„A POSTCARD FROM…”

 

I. Cele konkursu:

 • Pogłębienie wiedzy dzieci na temat krajów anglojęzycznych.
 • Wzbudzanie zainteresowania językiem obcym.
 • Doskonalenie umiejętności pisania w języku obcym.
 • Kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych pocztówek, jako alternatywa smsów.
 • Umożliwienie dzieciom rozwijania wyobraźni oraz zdolności manualnych i artystycznych.

II. Wykonawców będzie oceniać jury, według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem (w tym obrazek, projekt znaczka, adres oraz tekst o wakacjach + przygoda) (10pkt),
 • poprawność językowa (leksykalno-gramatyczna) (10pkt),
 • stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność (10pkt),
 • staranność wykonania (10pkt),
 • ogólne wrażenie artystyczne (10pkt).

III. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.
 • Przedział wiekowy: klasy IV-VIII
 •  Konkurs polega na wykonaniu pocztówki (nie otwieranej kartki okolicznościowej) z wakacji w języku angielskim. Uczestnik ma za zadanie: na jednej stronie zaprojektowanie obrazka na pocztówce (rysunek, symbol, itp.), dotyczący miejsca, które odwiedził dany uczeń. Na odwrocie należy umieścić krótki tekst w języku angielskim z pobytu na wakacjach ( np. Gdzie byłeś/aś? Jaka była pogoda? Co zwiedziłeś/aś?,) ORAZ napisać co ciekawego/zaskakującego Ci się przydarzyło?. Następnie kolejnym warunkiem jest zaprojektowanie znaczka i podawaniu adresu szkoły po angielsku (jako jednej z elementarnych i koniecznych umiejętności, która jest niezbędna podczas pobytu za granicą). Adresatem może być ogólnie nasza szkoła (w j. angielskim), kolega/koleżanka ze szkoły lub nauczyciel.
 • Prawidłowo zapisany adres ma następującą kompozycję*:

Tytuł (Mr, Mrs, Miss) imię i nazwisko
Numer (całego budynku lub domu), ulica
Numer (mieszkania, apartamentu)
Numer piętra (opcjonalnie)
Nazwa osiedla (opcjonalnie)
Miejscowość, kod pocztowy

Przykład:
Mr Mark O'Connell
12 Baker Street
Flat 5A
Longroad Apartments
New York, NY 12345

 

(* ŹRÓDŁO:  https://www.ingless.pl/artykul/podawanie-adresu-w-jezyku-angielskim/)

 • Każdy z uczestników może przedstawić do konkursu tylko jedną pracę.
 • Praca powinna być wykonana samodzielnie. Tekst napisany własnoręcznie przez autora danej pracy. 
 • Technika, dobór materiałów i dekoracji pocztówki są dowolne. Maksymalny rozmiar pocztówki A5.
 • Termin składania prac – do 15 października 2019r. (wtorek). Uczestnik dostarcza pracę organizatorom tj. nauczycielom języka angielskiego.
 • Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz klasą, do której uczęszcza (np. Jan Kowalski, klasa 4A).  Prace niepodpisane będą zdyskwalifikowane.
 • Oceny prac dokonuje powołana w tym celu komisja – dwóch nauczycieli języka angielskiego oraz nauczyciel plastyki lub techniki.
 • Komisja wybierze po 3 prace(tj. I, II i III miejsce) z następującego przedziału wiekowego:

Klasy IV-V oraz VI-VIII, a także 2 wyróżnienia ze wszystkich otrzymanych prac z klas IV-VIII). Łącznie 8 miejsc.

 • Laureaci i osoby wyróżnione zostaną nagrodzeni dyplomem i upominkiem ufundowanym przez wydawnictwo Oxford oraz Pearson.
 •  Uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na opublikowanie zdjęcia swojej pracy, imienia i nazwiska oraz zajętego miejsca na stronie internetowej naszej szkoły.

 IV. Wyniki konkursu:

 • Wyniki zostaną ogłoszone do 05 listopada 2019r.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Podstawowym warunkiem przyjęcia pracy na konkurs jest wykonanie pocztówki (A5) z wakacji w języku angielskim, na jednej stronie zaprojektowanie obrazka na pocztówce (rysunek, symbol, itp.), dotyczący miejsca, które odwiedził dany uczeń, a na odwrocie umieszczenie krótkiego tekstu w języku angielskim z pobytu na wakacjach wraz z informacją co ciekawego go spotkało na tych wakacjach oraz zaprojektowaniu znaczka i prawidłowym zaadresowaniu pocztówki w języku angielskim.
 • Brak danych lub niezgodność z regulaminem dyskwalifikuje pracę.
 • Prace laureatów i osób wyróżnionych przechodzą na własność organizatorów. Istniej możliwość zwrotu, po uzgodnieniu z koordynatorem konkursu.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Koordynator (osoba kontaktowa): Anna Kozłowska (nauczyciel języka angielskiego).

 

Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego

 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza

w Starych Babicach

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!