Aktualności

25 lutego 2019

ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 utworzone będą klasy:

  •  I a (muzyczna),
  •  I b (ekologiczna),
  •  I c, d (ogólna),

Maksymalna liczba uczniów w oddziale nie może być większa od 25 osób,
z możliwie równym podziałem na chłopców i dziewczynki (13 + 12).

Do szkoły przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Obwód Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach obejmuje miejscowości i ulice:
Stare Babice: Ulice: Gen. Wiktora Thomme, Wincentego Witosa, Michała   Wołodyjowskiego, Leopolda Okulickiego, Majora Jacka Decowskiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, Rynek, Graniczna, Jana Szembeka, Krótka, Kręta, Zielona, Kampinoska, Sienkiewicza, Kresowa, Polna, Hubala Dobrzańskiego, Izabelińska, Pohulanka, Zielony Zaułek, Leśnych Skrzatów, Gwiaździsta, Pogodna, Zaciszna, Małego Księcia, Andrzeja Kmicica, Kubusia Puchatka, Bajkowa, Pocztowa, Mjr Władysława Mizikowskiego (Odcinek pomiędzy ul. T. Kutrzeby i ul. T. Kościuszki).
Kwirynów, Janów, Klaudyn, Latchorzew
Babice Nowe  Ulice: Kresowa, Leopolda Okulickiego, Hubala Dobrzańskiego, marsz.   Józefa Piłsudskiego, Miła
Lipków Ulice: Kolonia Lipków, Charłampa, Jastrzębia

Zasady zapisu:
Dziecko zapisywane jest do szkoły przez rodziców, którzy w wypełnionym wniosku winni wskazać klasę, do jakiej chcieliby, aby dziecko było przyjęte. Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Zarządzeniu Nr 21/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 31.01.2019 r. z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty wymagane przy zapisach:
1) Wypełniony wniosek podpisany przez rodziców.
2) Dowody osobiste rodziców ( do wglądu).
3) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku dziecka nie zameldowanego na pobyt stały oprócz w/w dokumentów do wniosku należy dołączyć:
1) kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka.

 

Uwaga!

Wnioski oraz oświadczenia do pobrania i uzupełnienia w zakładce => REKRUTACJA