DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

06 lutego 2023

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach http://www.szkola-starebabice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-04-07

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności wymieniono poniżej:

1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
2. Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
4. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
-  cel linku nie jest odpowiednio określony,
- załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku.
5. Strona nie posiada funkcji kontrastu.
6. Strona nie posiada możliwości zmiany rozmiaru tekstu.
7. Strona nie posiada możliwości zmiany stylu czcionki.
8. Obsługa stony nie jest możliwa przy pomocy klawiatury.
9. Strona nie posiada możliwości zmiany układu wyświetlania.

Niezgodności wymienione powyżej wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a publikowane dokumenty pochodzą z różnych źródeł i opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza dokłada wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkieiwcza - szkola-starebabice@wp.pl lub telefonicznie tel: 22 722 96 53, tel./fax: 22 722 91 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Link  do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach przy ulicy Polnej 40 posiada następujące ułatwienia dostępności:
- podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wejście do placówki na poziomie -1 (szatnia);
- platforma dźwigowa umożliwia dostęp do sal lekcyjnych na poziomie -1(szatnia), wysokiego parteru, piętra I i II;
- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
- przeszkoleni pracownicy placówki udzielają informacji przy wwejściu głównym budynku (kancelaria).

Placówka nie zapewnia:
- skorzystania z tłumacza języka migowego;
- wejścia do budynku w towarzystwie psa asystującego.


Aktualnie trwają prace nad nową stroną internetową szkoły spełniającą wymagania wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.

czytaj więcej... czytaj więcej...