Aktualności

21 maja 2018

KLASY DWUJĘZYCZNE

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.
Zgodnie z obowiązującym prawem oddziały dwujęzyczne mogą  być tworzone od klasy VII szkoły podstawowej.
Zapraszamy wszystkich uczniów klas VI, którzy są zainteresowani kształceniem w oddziale dwujęzycznym do wzięcia udziału w rekrutacji.
Do klasy dwujęzycznej  będą przyjmowani w pierwszej kolejności uczniowie naszej  szkoły. Warunkiem przyjęcia jest  otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie, pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc, do oddziału dwujęzycznego będą przyjmowani uczniowie innych szkół.

Dorota Smolińska
        Dyrektor Szkoły