Aktualności

11 października 2018

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„A POSTCARD FROM…”

I. Cele konkursu:
• Pogłębienie wiedzy dzieci na temat krajów anglojęzycznych.
• Wzbudzanie zainteresowania językiem obcym.
• Doskonalenie umiejętności pisania w języku obcym.
• Kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych pocztówek, zamiast smsów.
• Umożliwienie dzieciom rozwijania wyobraźni oraz zdolności manualnych i artystycznych.


II. Wykonawców będzie oceniać jury, według następujących kryteriów:
• zgodność z tematem (10pkt),
• poprawność językowa (leksykalno-gramatyczna) (10pkt),
• samodzielność wykonania (10pkt),
• stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność (10pkt),
• staranność wykonania (10pkt),
• ogólne wrażenie artystyczne (10pkt).


III. Warunki uczestnictwa:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.
• Przedział wiekowy: klasy IV-VIII.
•  Konkurs polega na wykonaniu pocztówki z wakacji w języku angielskim. Uczestnik ma za zadanie: na jednej stronie zaprojektowanie obrazka na pocztówce (rysunek, symbol, itp.), dotyczący miejsca, które odwiedził dany uczeń, a na odwrocie umieszczenie krótkiego tekstu w języku angielskim z pobytu na wakacjach oraz zaprojektowaniu znaczka i podawaniu adresu szkoły po angielsku (jako jednej z elementarnych i koniecznych umiejętności, która jest niezbędna podczas pobytu za granicą).
• Prawidłowo zapisany adres ma następującą kompozycję*:
Tytuł (Mr, Mrs, Miss) imię i nazwisko
Numer (całego budynku lub domu) ulica
Numer (mieszkania, apartamentu)
Numer piętra (opcjonalnie)
Nazwa osiedla (opcjonalnie)
Miejscowość, kod pocztowy
Przykład:
Mr Mark O'Connell
12 Baker Street
Flat 5A
Longroad Apartments
New York, NY 12345

(* ŹRÓDŁO:  https://www.ingless.pl/artykul/podawanie-adresu-w-jezyku-angielskim/)
• Każdy z uczestników może przedstawić do konkursu tylko jedną pracę.
• Praca powinna być samodzielna. Tekst napisany własnoręcznie przez autora danej pracy.
• Technika dekoracji pocztówki dowolna. Maksymalny rozmiar pocztówki A5.
Termin składania prac – do 31 października 2018r. (środa). Uczestnik dostarcza pracę organizatorom tj. nauczycielom języka angielskiego.
• Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz klasą, do której uczęszcza (np. Jan Kowalski, klasa 4A).  Prace niepodpisane będą zdyskwalifikowane.
• Oceny prac dokonuje powołana w tym celu komisja – dwóch nauczycieli języka angielskiego oraz nauczyciel plastyki.
• Komisja wybierze po 3 prace(tj. I, II i III miejsce) z następującego przedziału wiekowego:
Klasy IV-V oraz VI-VIII, a także 3 wyróżnienia ze wszystkich otrzymanych prac z klas IV-VIII). Łącznie 9 miejsc.
• Laureaci i osoby wyróżnione zostaną nagrodzeni dyplomem i upominkiem ufundowanym przez wydawnictwo Oxford oraz Pearson.
•  Uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na opublikowanie swojej pracy, imienia i nazwiska oraz zajętego miejsca na stronie internetowej naszej szkoły.


IV. Wyniki konkursu:
• Wyniki zostaną ogłoszone między 26 a 30 listopada 2018r.
V. Postanowienia końcowe:
• Podstawowym warunkiem przyjęcia pracy na konkurs jest wykonanie pocztówki z wakacji w języku angielskim, na jednej stronie zaprojektowanie obrazka na pocztówce (rysunek, symbol, itp.), dotyczący miejsca, które odwiedził dany uczeń, a na odwrocie umieszczenie krótkiego tekstu w języku angielskim z pobytu na wakacjach oraz zaprojektowaniu znaczka i podawaniu adresu szkoły po angielsku.
• Brak danych lub niezgodność z regulaminem dyskwalifikuje pracę.
• Prace laureatów i osób wyróżnionych przechodzą na własność organizatorów.
• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
• Osoba kontaktowa: Anna Kozłowska (nauczyciel języka angielskiego).

Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego
w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Starych Babicach