Aktualności

21 października 2017

ZAJĘCIA GRUPOWE W PORADNI

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Blizne Jasińskiego

w roku szkolnym 2017/2018

Tematyka zajęć

Opis

Cele wychowawcze i edukacyjne

Dla kogo

Prowadzący

Terminy / czas trwania

Miejsce

Sposób rekrutacji

1) Trening

grafomotoryczny

Zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny

Usprawnienie piszącej ręki.

Uczniowie klas

I-III szkoły podstawowej

Jagoda Masłoń- Lubańska

Spotkania indywidualne dopasowane do potrzeb ucznia, II połowa października

PPP Blizne Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców oraz psychologa i pedagoga szkolnego

2) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów:dotyczące zaburzeń odżywiania i ich wpływu na proces uczenia się  „Mądrze jem”

Zajęcia profilaktyczne, promujące postawy prozdrowotne związane z odżywianiem się i uczeniem w wieku dojrzewania oraz rozwijające kompetencje psychologiczne uczniów

 

Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum

Aleksandra Działa

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/ 90minut

Siedziba szkoły

 

 

Zgłoszenia szkół

3) Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów dotyczące przeciwdziałania przemocy, cyberprzemoc, postawy praspołeczne

Zajęcia profilaktyczne nakierowane na rozwijanie umiejętności psychologicznych uczniów oraz sposobów reagowania w sytuacjach przemocy.

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i sytuacjach przemocy.

Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum

Aleksandra Działa

Bogumiła Kościanek

Do ustalenia z zamawiającą szkołą/90 minut

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

4) Grupa wsparcia dla Młodzieży o

charakterze terapeutyczno-profilaktyczno-rozwojowym „Będę…”

 

Zajęcia służące rozwijaniu: umiejętności interpersonalnych, samoświadomości, pozytywnego nastawienia do siebie i innych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresu,

umiejętności planowania i celowego działania.

 

 

Spotkania dają okazję do

poszukiwania optymalnych metod radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi dla każdego z uczestników.

Uczniowie gimnazjum

Aleksandra Działa

II semestr cykliczne spotkania po 90 minut, początek po feriach,

szkolnego

PPP  w Blizne Jasińskiego

 

 

 

 

 

Zgłoszenia rodziców, zgłoszenia psychologów i pedagogów szkolnych po wyrażeniu zgody przez rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Grupa wsparcia dla rodziców

Spotkania zaplanowano uwzględniając cele psychoedukacyjne i pomoc psychologiczną dla uczestników, udzielaną im przez prowadzącą oraz wzajemne wsparcie członków grupy.

 

Celem spotkań jest rozwijanie umiejętności wychowawczych i wspieranie rodziców w ich roli w rodzinie.

Rodzice i opiekunowie

Aleksandra Działa

10 spotkań po 90 minut,

PPP  w Blizne Jasińskiego

Zgłoszenia rodziców

6) Terapia pedagogiczna z j. polskiego

Zajęcia przeznaczone dla dzieci klas I-III

Wyrównanie zaległości.

Uczniowie

klas I-III szkoły podstawowej

Bogumiłą Kościanek

Spotkania odbywające się w Poradni, raz w tygodniu w każdy poniedziałek od października 10 spotkań od 2 października każdy poniedzialek

PPP Blizne Jasińskiego

Zgłaszanie rodziców

 

7) Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

Wsparcie nauczycieli

Wsparcie dla psychologów, pedagogów.

Nauczyciele

Wszyscy psycholodzy i pedagodzy

Cały rok szkolny

Szkoła, Przedszkole

Na zaproszenie placówki

 

8) Zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego i planowania kariery szkolno-zawodowej

 

Zajęcia pozwalają na wstępne przyjrzenie się własnym zainteresowaniom, umiejętnościom oraz predyspozycjom oraz na refleksję dotyczącą własnej przyszłości i planowania

Zajęcia z doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie uczniów w zdobyciu wiedzy na temat ważnych kryteriów planowania ścieżki zawodowej.

Uczniowie gimnazjum

Aleksandra Czapska

Bogumiła Kościanek

Do ustalenia z zamawiającą szkołą

Siedziba szkoły

Na zgłoszenie placówki

11) Indywidualna terapia AA TOMATISA

 

 

Terapia Tomatisa stymuluje mózg poprzez wielokrotnie powtarzane seansów słuchowych wspomagających umiejętności analizowania informacji dźwiękowej.

 

 

Ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania, poprawa koncentracji, zapamiętywania jakości uczenia się.

Dla uczniów po zgodzie od neurologa i po badaniu słuchu.

Bogumiła Kościanek

I semestr, od października, program wstępny w cyklu 2 tygodniowym, spotkania w poniedziałki

Siedziba Poradni

Zgłoszenia Rodziców

12) Zajęcia psychoedukacyjne rozwijające technikę uczenia się.

 

 

Sposoby uczenia się i rozwijanie motywacji do nauki.

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności uczenia się.

Uczniowie Szkół podstawowych i gimnazjum

Aleksandra Działa

Bogumiła Kościanek

Termin do ustalenia ze szkołą

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

13) Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

Zajęcia nakierowane na rozwijanie kompetencji osobistych i grupowych uczestników, rozwijanie umiejętności emocjonalno-

społecznych

 

Poprawa funkcjonowania dzieci w grupie, lepsze radzenie sobie z emocjami, lepsze funkcjonowanie w grupie.

Uczniowie klas IV, V szkół podstawowych

Aleksandra Działa

Bogumiła Kościanek

Termin do ustalenia ze szkołą

Siedziba szkoły

Zgłoszenia szkół

14) Zajęcia dla dzieci nieśmiałych

 

 

 

Zajęcia dla dzieci nieśmiałych

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia mają na celu samopoznanie, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, kształtowanie wiary we własne siły, kształtowanie umiejętności w nawiązywaniu prawidłowych kontaktów społecznych.

Uczniowie szkół podstawowych, klasa I-II, oraz dzieci 5 i 6 letnie

Gracjana Duszyńska

Jagoda Masłoń- Lubańska

II semestr po feriach zimowych

PPP Blizne Jasińskiego

Zgłoszenia Rodziców

15) Rozwój kreatywności u dzieci

Zajęcia rozwijające kreatywność i twórczość u dzieci

Zajęcia te mają na celu rozwijanie kreatywności i twórczości u dzieci w wieku szkolnym.

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Gracjana Duszyńska

Jagoda Masłoń- Lubańska

II semestr

PPP Blizne Jasińskiego

Zgłoszenia Rodziców

16) Grupa Wsparcia dla psychologów i pedagogów szkół podstawowych i gimnazjum

Zaproszenie psychologów i pedagogów szkolnych na spotkania Grupy Wsparcia

Omawianie spraw szkolnych  związanych z uczniami, wspólne rozwiązywanie problemów

Psycholodzy  i Pedagodzy szkolni

Aleksandra Czapska

I i II semestr

PPP Blizne Jasińskiego

Zaproszenie