Aktualności

29 lutego 2016

ZAPISY DO SZKOŁY

 

Regulamin rekrutacji dzieci
do oddziału przedszkolnego  i  klasy pierwszej

w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40

na rok szkolny 2016/17

 

§ 1

Podstawa prawna

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn. :Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.).

2.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

§ 2

 

1.      Do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się
z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci (prawnych opiekunów).

2.      W roku szkolnym 2016/17 do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci urodzone w roku 2010 i 2011 ( 5 i 6  latki).

3.      W roku szkolnym 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7 roku życia.

4.      Dzieci 6 – letnie mają prawo rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile odbyły roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2015/16 odpowiednio w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w szkole.

5.      Dzieci 6 – letnie, które w roku szkolnym 2015/16 nie korzystały z wychowania przedszkolnego mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, ale tylko w przypadku uzyskania opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej
o gotowości szkolnej do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

6.      Dzieci urodzone w 2009 roku, które w roku szkolnym 2015/16 uczęszczały do klasy pierwszej szkoły podstawowej, mogą na wniosek rodziców, złożony do dyrektora szkoły do dnia 31 marca 2016r., kontynuować w roku szkolnym 2016/17 naukę
w klasie pierwszej szkoły, do której uczęszczają.

7.      Dzieci urodzone w I połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2015/16 uczęszczały do klasy drugiej szkoły podstawowej, mogą na wniosek rodziców, złożony do dyrektora szkoły do dnia 31 marca 2016r., kontynuować w roku szkolnym 2016/17 naukę w klasie drugiej szkoły, do której uczęszczają.

§ 3

 

1.      Dziecko zgłaszają do szkoły rodzice ( prawni opiekunowie) poprzez wypełnienie
i złożenie w sekretariacie szkoły:

1)       „Karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”,

2)      „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej”.

2.      Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3.      Informacja o ilości wolnych miejsc odpowiednio, w oddziale przedszkolnym, czy klasie pierwszej udostępniona będzie w sekretariacie szkoły, wywieszona na tablicy informacyjnej oraz umieszczona na stronie internetowej szkoły.

4.      Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, mogą złożyć do sekretariatu szkoły

1)      „Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do oddziału przedszkolnego”

2)      „Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy I”.

5.      Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną, której zadaniem będzie rozpatrzenie złożonych wniosków.

6.       Do zarządzania pracami Komisji, dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego.

 

§ 4

 

1.      Pracami komisji rekrutacyjnej kieruje jej przewodniczący.

2.      Postępowanie komisji rekrutacyjnej jest jawne.

3.      Tryb postępowania rekrutacyjnego:

1)      posiedzenie komisji odbywa się na terenie szkoły w terminie ustalonym
w harmonogramie,

2)      przewodniczący komisji zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji,

3)      członkowie komisji rekrutacyjnej wybierają spośród siebie protokolanta oraz określają zasady protokołowania,

4)      komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski złożone do szkoły zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr 2 niniejszego regulaminu, przyznając odpowiednią liczbę punktów za spełnianie każdego z nich,

5)      komisja rekrutacyjna przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci przyjętych na podstawie ustalonej punktacji i dzieci nieprzyjętych, podpisane przez wszystkich członków komisji,

6)      przewodniczący oraz członkowie komisji dokonują uzasadnienia faktu
nieprzyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego/ klasy pierwszej oraz potwierdzają własnoręcznym podpisem.

7)      przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej
w siedzibie szkoły,

8)      przewodniczący oraz członkowie komisji rekrutacyjnej są obowiązani do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięć, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników.

 

§ 5

 

1.      Rodzice dziecka nieprzyjętego do oddziału przedszkolnego/ klasy pierwszej szkoły podstawowej, mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego
/ klasy pierwszej.

2.      Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.      W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4.      Dyrektor szkoły jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

5.      Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

§ 6

 

1.      Po ogłoszeniu wyników naboru, rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej szkoły podstawowej, którzy z różnych względów zrezygnują z przyznanego miejsca odpowiednio w oddziale przedszkolnym czy klasie pierwszej, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.

2.      Dane osobowe kandydatów zgromadzone w czasie postępowania rekrutacyjnego przechowywane są do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało do szkoły podstawowej, natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres jednego roku, za wyjątkiem sytuacji złożonej do sądu skargi na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły, zakończonej prawomocnym wyrokiem.

 

Stare Babice, dnia 27 stycznia 2016 r.

 

Wykaz załączników

1.       Harmonogram czynności- terminy postępowania rekrutacyjnego – załącznik nr 1

2.       Kryteria i punktacja stosowana przy rekrutacji – załącznik nr 2

3.       Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych – załącznik nr 3

                                                                                           Załącznik Nr 1

                        do regulaminu rekrutacji dzieci do oddziału  

       przedszkolnego i klasy pierwszej

   Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza

      w Starych Babicach, ul. Polna 40

 

HARMONOGRAM    CZYNNOSCI    W POSTĘPOWANIU   REKRUTACYJNYM
I   TERMINY   SKŁADANIA   DOKUMENTÓW   O   PRZYJĘCIE 
 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLEGO / KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STARYCH BABICACH, UL. POLNA 40
 NA ROK SZKOLNY 2016/17

 

do 31 marca 2016r.

Wniosek do dyrektora szkoły
o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej lub klasie drugiej szkoły, do której dziecka uczęszcza.

od 1 marca 2016r.     do 31 marca 2016r.

 

Składanie „Kart zgłoszenia dzieci” oraz „wniosków o przyjęcie” do szkoły.

 

do 25 kwietnia 2016 r.

Opublikowanie ilości wolnych miejsc
w oddziale przedszkolnym i klasie pierwszej.

 

do 30 kwietnia 2016 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziały przedszkolnego i klasy pierwszej.

do 10 maja 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej na terenie szkoły.

10 maja 2016r.

Zebranie z rodzicami kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej oraz ogłoszenie listy dzieci z podziałem na grupy i klasy.

od 11 maja 2016r.

 

 

Uruchomienie procedury odwoławczej.

do 31 maja 2016r.

Opublikowanie ostatecznej listy osób przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

 

 

 

            Załącznik Nr 2

                        do regulaminu rekrutacji dzieci do oddziału  

       przedszkolnego i klasy pierwszej

   Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza

      w Starych Babicach, ul. Polna 40

 

 

KRYTERIA  I  PUNKTACJA

STOSOWANA   PRZY   REKRUTACJI    DZIECI

NA ROK SZKOLNY 2016/17

 

 

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

 

 

1

Zamieszkanie kandydata w Gminie Stare Babice

 

10

2

Rodzeństwo kandydata będzie realizowało obowiązek szkolny w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, w tej szkole lub w szkole wchodzącej w skład tego samego zespołu szkół.

 

 

20

4

Rodzice kandydata są zatrudnieni, lub prowadzą działalność gospodarczą w Gminie Stare Babice

 

10

5

Realizowanie obowiązku szkolnego na poprzednim etapie edukacyjnym na terenie Gminy Stare Babice

 

20

 

 

Podstawa prawna:

1)      art. 20e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U
z 2015r., poz.2156 z późn. zm).

2)      Uchwała Nr XV/132/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 lutego 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Załącznik Nr 3

                        do regulaminu rekrutacji dzieci do oddziału  

       przedszkolnego i klasy pierwszej

   Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza

      w Starych Babicach, ul. Polna 40

 

 

WYKAZ    DOKUMENTÓW

POTWIERDZAJĄCYCH     SPEŁNIENIE  KRYTERIÓW   REKRUTACYJNYCH

 

1.      Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o zamieszkaniu na terenie Gminy Stare Babice.

2.      Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o tym, że rodzeństwo będzie kontynuowało naukę w danej szkole.

3.      Oświadczenie rodziców o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu na terenie Gminie Stare Babice.

4.      Oświadczenie rodziców,  o tym  że dziecko uczęszczało do przedszkola na terenie Gminy Stare Babice.

5.      Dokumenty mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica.

6.      Przy składaniu dokumentów wymagane są, do wglądu, dowody osobiste rodziców  (prawnych opiekunów).

7.      Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

8.      Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

 

„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia”