Aktualności

05 kwietnia 2023

Koszt posiłków dla uczniów klas "0" w MAJU 2023 wynosi:

- 20 dni x 14,00 zł = 280,00 zł

Dni wyłączone z żywienia to 2 maja. Jeżeli będzie zorganizowany dyżur i dziecko będzie zgłoszone należy dopłacić kwotę 14,00 zł.

Termin przyjmowania wpłat do 15 kwietnia 2023 r.

Powstałe w poprzednich miesiącach nadpłaty po zgłoszeniu i uzgodnieniu kwoty z intendentami można przenieść na poczet opłat w następnym miesiącu,

lub

odebrać składając podanie do Dyrektora Szkoły: podając imię, nazwisko i klasę dziecka, uzgodnioną kwotę nadpłaty i nr. konta bankowego, na które będą zwrócone pieniądze.

 

Koszt obiadu dla uczniów klas 1-8 w MAJU 2023 wynosi:

- 17 dni x 7,00 zł.= 119,00 zł

Dni wyłączone z żywienia to 2, 23, 24 i 25 maja.

Termin przyjmowania wpłat do 15 kwietnia 2023 r.

Powstałe w poprzednich miesiącach nadpłaty po zgłoszeniu i uzgodnieniu kwoty z intendentami można przenieść na poczet opłat w następnym miesiącu,

lub

odebrać składając podanie do Dyrektora Szkoły: podając imię, nazwisko i klasę dziecka, uzgodnioną kwotę nadpłaty i nr. konta bankowego, na które będą zwrócone pieniądze.

czytaj więcej... czytaj więcej...
31 marca 2023

3.04 (poniedziałek) autokar szkolny nie będzie kursował. 

czytaj więcej... czytaj więcej...
29 marca 2023

W grudniu ubiegłego roku, dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Stare Babice zrealizowała zadanie pn. „Renaturalizacja części parku gminnego w Starych Babicach – jako przykład podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego”.

Celem zadania było:
• podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej oraz turystów ze wszystkich grup wiekowych na temat lokalnie występującej fauny i flory, istniejących powiązań przyrodniczych oraz bioróżnorodności;
• wzrost świadomości ekologicznej i budowanie postaw proekologicznych w społeczności lokalnej oraz wśród dzieci w wieku szkolnym;
• zwiększenie udziału roślin gatunków rodzimych na terenach zieleni urządzonej (park gminny);
• poprawa warunków życia lokalnie występujących gatunków ptaków, płazów i owadów

W ramach zadania wykonane zostały następujące działania:
- przeprowadzenie renaturalizacji części parku gminnego poprzez wykonanie nasadzeń roślinności gatunków rodzimych występujących w Gminie Stare Babice,
- utworzenie miejsc do rozwoju bioróżnorodności (hotele dla owadów, próchnowisko),
- zamontowanie tablic edukacyjnych, dzięki którym można dowiedzieć się, co kryje się w starym drzewie oraz poznać gatunki roślin rodzimych występujących na naszym terenie,
- wytyczenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej prowadzącej po istniejącej i nowo powstałej infrastrukturze,
- zamontowanie tabliczek z oznaczeniem nazw posadzonych gatunków roślin,
- organizacja ogólnodostępnego pikniku ekologicznego w postaci warsztatów budowania karmników dla ptaków lub hoteli dla owadów.

 

Niebawem, gdy rośliny zaczną budzić się do życia, można będzie podziwiać efekty realizacji projektu w pełnej krasie, a już teraz zachęcamy do spacerów po parku i odwiedzenia miejsca realizacji tego zadania (część parku przy rzeźbie „Pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim”).

czytaj więcej... czytaj więcej...
21 marca 2023

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową będzie przeprowadzony w  terminie od 9 do 12 maja. Dokładne terminy dla poszczególnych klas zostaną podane po ustaleniu liczby chętnych.

Egzamin praktyczny, dla osób, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu teoretycznego oraz spełnią pozostałe wymagania odbędzie się na początku czerwca.

Arkusz zaliczeń  z podpisem obojga rodziców i  wychowawcy klasy oraz z aktualnym zdjęciem należy złożyć w  terminie do 28 kwietnia 2023r.  u p. Iwony Antoszkiewicz.


Brak złożonego arkusza uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/DOKUMENTY/REGULAMIN_UZYSKANIA_KARTY_ROWEROWEJ.pdf

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/DOKUMENTY/Zacznik_1.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
07 marca 2023

YOU CAN SING wpisane na listę Kuratorium Oświaty!

Kuratorium oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, jednym z nich jest tegoroczna edycja You Can Sing. W związku z tym przedłużamy termin zgłoszeń do 24 marca.

link do formularza https://forms.gle/WQBnWH1RkzgdP1Ev8

czytaj więcej... czytaj więcej...
06 marca 2023

W dniu 11 marca, tj. w najbliższą sobotę o godzinie 9.00 w naszej szkole będzie przeprowadzony Gminny Konkurs Ortograficzny. Podobnie, jak w latach ubiegłych uczestnicy konkursu zbierają się o godzinie 8.55 w holu na pierwszym piętrze, skąd udadzą się z nauczycielami do sal, w których będą pisali dyktanda.

czytaj więcej... czytaj więcej...
05 marca 2023

W poniedziałek  06. 03.2023r.  – na zebraniu rodziców, odbędzie  się zbiórka środków pieniężnych – akcja uCzyNek WIARY. Uzbierane pieniądze przez wolontariuszy naszej szkoły będą przeznaczone dla misjonarzy, pracujących na terenach  Afryki.
Dziękujemy za dar serca!

czytaj więcej... czytaj więcej...
02 marca 2023

Koszt posiłków dla uczniów klas "0":

w KWIETNIU 2023 wynosi - 19 dni x 14,00 zł = 266,00 zł

termin przyjmowania wpłat do 15 marca 2023 r.

Powstałe w poprzednich miesiącach nadpłaty po zgłoszeniu i uzgodnieniu kwoty z intendentami można przenieść na poczet opłat w następnym miesiącu,

lub

odebrać składając podanie do Dyrektora Szkoły: podając imię, nazwisko i klasę dziecka, uzgodnioną kwotę nadpłaty i nr. konta bankowego, na które będą zwrócone pieniądze.

Koszt obiadu dla uczniów klas 1-8:

w KWIETNIU 2023 wynosi - 16 dni x 7,00 zł.= 112,00 zł

Dni wyłączone z żywienia to 6,7,10 i 11 kwietnia.

Termin przyjmowania wpłat do 15 marca 2023 r.

Powstałe w poprzednich miesiącach nadpłaty po zgłoszeniu i uzgodnieniu kwoty z intendentami można przenieść na poczet opłat w następnym miesiącu,

lub

odebrać składając podanie do Dyrektora Szkoły: podając imię, nazwisko i klasę dziecka, uzgodnioną kwotę nadpłaty i nr. konta bankowego, na które będą zwrócone pieniądze.

czytaj więcej... czytaj więcej...
01 marca 2023

Zasady przyjęć do klas I w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Starych Babicach na rok szkolny 2023/2024

http://www.szkola-starebabice.pl/upload/REKRUTACJA_20232024/Zasady_przyjc_do_klas_I_w_Szkole_Podstawowej_im._Henryka_Sienkiewicza.pdf

czytaj więcej... czytaj więcej...
Strona wyników: